Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog wordt het kerngebied gevormd door de Banckspolder. In de Banckspolder liggen de 7 agrarische bedrijven van het eiland. De polder werd ooit door monniken aangelegd en is in 1859 door John Eric Bancks van een dijk voorzien. Vandaar de naam.  De polder is 252 ha groot, hiervan is ruim 250 hectare in agrarisch natuurbeheer. In 2021  besloten de 7 melkveehouders samen minder vee te gaan houden. Het weidevogelbeheer kenmerkt zich door een combinatie van nestbeschermende maatregelen,  grasland met rustperiode en kruidenrijke graslanden. 

Schiermonnikoog, de grijze vlakken zijn de percelen in beheer.

In het kort

ANV Waddenvogels coördineert en ziet toe op het weidevogelbeheer op agrarische percelen op de eilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Samen met boeren en andere deskundigen op de eilanden wordt jaarlijks bekeken op welke percelen de specifieke beheerpakketten worden ingezet.