Vogels op het Wad

Een eldorado voor boerenlandvogels

De Wadden, strand, zee en duinen: het is een eldorado voor boerenlandvogels. De weilanden tussen de Waddendijk en de duinen zitten er in het voorjaar en zomer vol mee. In het voorjaar de broedende vogelparen, in de zomer de alarmerende ouders, die jongen beschermen tegen roofvogels en andere bedreigingen.

  • Grutto
  • Scholekster
  • Kievit
  • Tureluur

"ANV Waddenvogels coördineert en zet zich in voor het weidevogelbeheer op agrarische percelen op de eilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Samen met o.a. agrariërs bekijken we welke beschermende maatregelen nodig zijn voor het verbeteren van de weidevogelbiotoop en het daarmee vergroten van de weidevogelpopulatie."

2425+

Ha Natuurbeheer

7000+

Weidevogel Broedparen

200+

Leden & Vrijwilligers
Van water en duin tot gras en struik

Leefgebieden

Open grasland

Open grasland

Het grootste leefgebied op de 3 eilanden betreft Open Grasland, dit omvat in totaal ruim 2400 hectare . Diersoorten die zich thuis voelen in...

Dooradering

Dooradering

Het leefgebied dooradering binnen het agrarisch cultuurlandschap bestaat uit een netwerk van natte en droge landschapselementen. Natte...

Water

Water

Alhoewel water overal wel ergens terug te vinden is in het landschap, is water een aparte beheercategorie. Het betekent dat boeren 'Water' beheren...

Klimaat

Klimaat

De categorie Klimaat is gericht op klimaatbeheermaatregelen die CO2-vastlegging, het verminderen van broeikasgassen en het vasthouden en afvoeren...

In het kort

ANV Waddenvogels coördineert en ziet toe op het weidevogelbeheer op agrarische percelen op de eilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Samen met boeren en andere deskundigen op de eilanden wordt jaarlijks bekeken op welke percelen de specifieke beheerpakketten worden ingezet.