ANLb

Per 1 januari 2016 is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. Agrarische collectieven, zoals ANV Waddenvogels, voeren het ANLb uit op basis van een collectieve, gebiedsgerichte aanpak. Hierbij is het de bedoeling dat boeren hun grond zó beheren dat leefgebieden van soorten die van internationaal belang zijn, worden beschermd en verbeterd. In Nederland is de Vogel- en Habitatrichtlijn de internationale verplichting om diersoorten in stand te houden. Veel beheermaatregelen die goed zijn voor deze soorten, vragen extra werkzaamheden van de boeren, er worden kosten gemaakt of inkomsten misgelopen. Daarom krijgen boeren ANLb-subsidie als vergoeding hiervoor. De provincie Friesland, het waterschap en de Europese Unie zijn financiers van de subsidie.

Beheerpakketten
Boeren die lid zijn van een collectief kunnen zogenaamde beheerpakketten afsluiten: een set beheermaatregelen voor een specifiek doel waar een vergoeding tegenover staat. Er zijn op Europees niveau vele verschillende beheerpakketten voor agrarisch natuurbeheer.

ANV Waddenvogels stelt in de leefgebieden Open Grasland,  Dooradering en de categorieën  Water en Klimaat verschillende beheerpakketten beschikbaar.
In het kort

ANV Waddenvogels coördineert en ziet toe op het weidevogelbeheer op agrarische percelen op de eilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Samen met boeren en andere deskundigen op de eilanden wordt jaarlijks bekeken op welke percelen de specifieke beheerpakketten worden ingezet.