Leefgebieden

Agrarisch natuurbeheer begint met een leefgebiedenbenadering. Als het leefgebied optimaal is, kan een belangrijke diersoort in stand worden gehouden, of zelfs terugkeren na een periode van afwezigheid. De werkzaamheden zijn dan ook hier op gericht.

De Provincie Friesland heeft het Natuurbeheerplan 2023 opgesteld. In het natuurbeheerplan geeft de provincie aan voor welke gebieden, de leefgebieden, in Friesland subsidie kan worden aangevraagd voor het beheer van natuur, agrarische natuur- en landschapselementen en wat de voorwaarden hiervoor zijn. Naast de leefgebieden zijn er ook nog twee categorieën: 'Water' en 'Klimaat'. Het beheer in deze gebieden is bijvoorbeeld gericht op het beter vast kunnen houden van water op landbouwgrond en het opslaan van koolstof.


Op de 3 eilanden werken de deelnemers aan agrarisch natuurbeheer in vier (agrarische) leefgebieden. Dit zijn: Open Grasland en Dooradering en de categorieën Water en Klimaat.

Open grasland

Open grasland

Het grootste leefgebied op de 3 eilanden betreft Open Grasland, dit...

Dooradering

Dooradering

Het leefgebied dooradering binnen het agrarisch cultuurlandschap...

Water

Water

Alhoewel water overal wel ergens terug te vinden is in het landschap,...

Klimaat

Klimaat

De categorie Klimaat is gericht op klimaatbeheermaatregelen die...

In het kort

ANV Waddenvogels coördineert en ziet toe op het weidevogelbeheer op agrarische percelen op de eilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Samen met boeren en andere deskundigen op de eilanden wordt jaarlijks bekeken op welke percelen de specifieke beheerpakketten worden ingezet.