Herstel Agrarisch Cultuurlandschap - Fryslan '21-'24

Ons agrarisch cultuurlandschap kent een verhalenrijke geschiedenis, waarin her en der zelfs nog sporen zijn te vinden die zijn achtergelaten door vele generaties geleden. Dergelijke sporen bestaan onder andere uit landschapselementen zoals houtwallen en bolle akkers. Van oudsher was op het Friese platteland een grote diversiteit aan dit soort elementen te vinden. Iedere streek had zo zijn eigen scala aan landschappelijke kenmerken. Dit zorgde voor een mooie aankleding van het cultuurlandschap en bracht ook een enorme soortenrijkdom met zich mee.

Afgelopen decennia is de diversiteit aan landschapselementen in onze agrarische cultuurlandschappen achteruitgegaan. Hierdoor vervaagt de streekeigenheid van diverse Friese plattelandsregio’s. Daarnaast kunnen historische landschapselementen de biodiversiteit verbeteren en worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van waterberging en CO2-opslag. Hiermee kunnen deze elementen een grote bijdrage leveren aan een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Landschapsbeheer Friesland werkt samen met de agrarische collectieven aan het herstel van deze cultuurlandschappen in het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân’.

Voor het project zijn 12 maatregelen ontwikkeld die op verschillende cultuurlandschappen van toepassing zijn. Geïnteresseerden die mee willen doen hoeven niet perse lid te zijn van een collectief.  Hieronder staan 8 maatregelen weergegeven die in het werkgebied van de Waddenvogels, onder voorbehoud van de criteria, mogelijk zijn.

Maatregelen

In een cultuurlandschap – een door de mens gevormd landschap – is er altijd een relatie geweest tussen de bodem, de waterstand en het type landschapselement. Bij de herstel- of aanlegwerkzaamheden wordt rekening gehouden met deze samenhang. Om die reden zijn de maatregelen gebonden aan een aantal (geografische) selectiecriteria.

In het project wordt aan de volgende elementen gewerkt:
  1. Aanleg natuurvriendelijke oevers
  2. Aanleg en herstel van kleinschalige opgaande houtige of natte elementen zoals houtwallen, heggen, dobben en solitaire bomen
  3. Aanleg en herstel drenkpoelen
  4. Herstel historische boerenerven in agrarisch gebruik (a) 
  5. Herstel historische waterlopen
  6. Herstel historische dijkbiotoop
  7. Herstel cultuurlandschappelijke begreppeling, bolle graslandakkers of kruinige percelen
  8. Herstel kruidenrijk grasland

Financiering

De steun is gefinancierd uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) met 50% uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en 50% door Provinsje Fryslân. POP3 is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Het totale subsidiebedrag bedraagt €3,32 miljoen.

Meer informatie?

Klik hier voor meer informatie over dit project op Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024.
Hier vindt u specifieke informatie met betrekking tot de randvoorwaarden, selectiecriteria en verplichtingen en kunt u zich eveneens gemakkelijk aanmelden.In het kort

ANV Waddenvogels coördineert en ziet toe op het weidevogelbeheer op agrarische percelen op de eilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Samen met boeren en andere deskundigen op de eilanden wordt jaarlijks bekeken op welke percelen de specifieke beheerpakketten worden ingezet.